20/12/17  Kế hoạch công tác  455
Căn cứ kế hoạch số 128/KH–GDĐT-PC ngày 04/02/2015 của PGD&ĐT huyện Vũ Thư: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; Trường Tiểu học Bách Thuận 1 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 như sau:
 20/12/17  Kế hoạch công tác  5193
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Căn cứ sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Bách Thuận ; Chi uỷ chi bộ trường tiểu học Bách Thuận 1 ban hành quy chế làm việc của chi ủy như sau:
 20/12/17  Kế hoạch công tác  474
Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua năm 2005; Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết ...
 20/12/17  Kế hoạch công tác  1863
Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hường dẫn của cấp trên; Chi bộ trường tiểu học Bách Thuận 1 xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ nhà trường như sau:
 20/12/17  Kế hoạch công tác  454
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016 PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Căn cứ Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Căn cứ ...