Kế hoạch hoạt động nội vụ năm học 2015- 2016

Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua năm 2005; Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

PHÒNG GD & ĐT VŨ THƯ

TRƯỜNG T.H BÁCH THUẬN I
––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

Bách Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2015

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG NỘI VỤ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁCH THUẬN I

Năm học 2015 – 2016

________

 

   Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua năm 2005;         

   Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Sau khi thảo luận thống nhất với các tổ chức đoàn thể và trong Hội đồng sư phạm nhà trường, nay ban hành: Quy chế làm việc của trường Tiểu học Bách Thuận I – huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình như sau:

 

CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

1. Quy định cụ thể về nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của CBGV-NV, các tổ chuyên môn, nghiệp vụ và HS trong nhà trường.

2. Thống nhất về quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phát huy quyền làm chủ tập thể và huy động tiềm năng sáng tạo của CBGV-NV nhà trường để góp phần xây dựng tốt nề nếp, trật tự, kỷ cương và phát triển sự nghiệp giáo dục theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện quy chế làm việc trong nhà trường:

Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò tích cực trong hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

 

CHƯƠNG II:   TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng

  Trường TH  Bách Thuận I có 01 Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng.

   - Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm quản lý chung, bảo vệ nội bộ, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, tổ chức quản lý các hoạt động và chất lượng GD của nhà trường.

   - PHT: Chịu trách nhiệm phát ngôn, phụ trách về hoạt động chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao tay nghề cho GV, chỉ đạo bộ phận TV-TB hoạt động phục vụ dạy học, thực hiện một số hoạt động khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

  Điều 4. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng:

   1. Tổ chuyên môn: Được tổ chức theo 3 tổ : Tổ 1; tổ 2-3 ; tổ 4-5  do Hiệu trưởng quy định theo từng năm học. Mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng và tổ phó do Hiệu trưởng  ra quyết định  bổ nhiệm vào đầu năm học. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại Điều 18 của Điều lệ trường Tiểu học.

   2. Tổ Văn phòng: Gồm có kế toán-VP, Thủ thư, BGH và các nhân viên bảo vệ, phục vụ. Tổ Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo điều 19 của Điều lệ trường Tiểu học. Tổ trưởng tổ Văn phòng do hiệu trưởng quyết định.

   Điều 5. Hội đồng trường do Phòng GD&ĐT huyện ra quyết định thành lập và thực hiện theo Điều 23 của Điều lệ trường Tiểu học. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng tư vấn do HT thành lập theo từng năm học và HT làm Chủ tịch hội đồng. Các Hội đồng khác được thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc.Thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động do hiệu trưởng quy định.

   Điều 6. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Nhà trường có Chi bộ Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở, chi Hội chữ thập đỏ, chi Hội khuyến học được tổ chức theo điều lệ Đảng, Đoàn, Công đoàn, Hội khuyến học, Chữ thập đỏ.

CHƯƠNG III:  NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ

   Điều 7. Hiệu trưởng:

   1. Công tác tổ chức: Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường. Tiếp nhận, bố trí và phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường. Đề nghị, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, cử CBGV đi học, dự bồi dưỡng. Thực hiện các chế độ chính sách nâng lương hằng năm. Tiếp nhận HS vào học, giải quyết HS chuyển đi và biên chế các lớp học. Quản lý hồ sơ GV, NV.

   2. Quản lý điều hành: Hiệu trưởng quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường và chịu trách nhiệm đối với cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường: Quản lý GV, NV; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra đánh giá xếp loại viên chức hằng năm, thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật viên chức theo quy định của nhà nước; quản lý các hoạt động của HS; quyết định khen thưởng, kỷ luật HS theo đúng quy định; quản lý giáo dục HS thực hiện nội quy trường, lớp; đảm bảo nề nếp của nhà trường.

   - Chỉ đạo  các tổ chuyên môn, tổ văn phòng xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động Giáo dục NGLL.

   3. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc trong nhà trường:

   Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, phát huy tính tích cực trong các hoạt động. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trong việc thực hiện quy chế làm việc và giải quyết kịp thời những tồn tại, kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

   4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học:

   Xây dựng kế hoạch phát triển của nhà trường theo từng năm, từng thời kỳ theo yêu cầu phát triển của ngành và địa phương; kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; đề ra kế hoạch theo từng tháng, tuần.

   5. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường, thực hiện chế độ chính sách.

   Thống nhất quản lý các nguồn thu, chi trong và ngoài ngân sách. Duyệt chi tất cả các nguồn kinh phí cho các hoạt động trong nhà trường. Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với CB, GV, NV, HS.

  

 6. Thực hiện chế độ hội họp:

   - Họp định kỳ như sau: Tổ chuyên môn, Tổ VP tổ chức họp, sinh hoạt CM 2 lần/ tháng vào tuần lẻ theo chương trình năm học; HĐSP họp 1 lần/ tháng, thời gian họp được quy định tại lịch công tác chung hằng tháng của nhà trường (cuối tháng trước hoặc đầu tháng sau). Các tổ chức đoàn thể họp 1 lần/ tháng.

   - Sáng thứ hai hằng tuần tổ chức họp giao ban để sơ kết công tác tuần qua và thống nhất công tác trong tuần đó.

   - Mỗi năm HĐ trường họp ít nhất 2 lần (chưa kể họp đột xuất) và tổ chức họp các Hội đồng tư vấn theo yêu cầu công việc đề ra.

   - Cuối HKI và cuối năm học họp HĐ Thi đua, khen thưởng.

   7. Công tác khác:

   - Chịu trách nhiệm các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học, chủ trì các cuộc họp của HĐSP, các cuộc họp lãnh đạo trường với các Hội đồng tư vấn, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

   -  Kiểm tra hoạt động sư phạm của CBGV.

   -  Uỷ quyền: Khi đi công tác thì HT uỷ quyền cho phó hiệu trưởng. Khi HT đi công tác và PHT cùng đi thì uỷ quyền cho một thành viên có trách nhiệm của trường xử lý, điều hành, giải quyết các phần việc của HT phụ trách.

   Điều 8. Phó hiệu trưởng:

   1. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước HT về nhiệm vụ được HT phân công, cùng với HT chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

   2. Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được HT uỷ quyền. Đối với công việc được HT uỷ quyền nếu có khó khăn hay gặp những sự việc ngoài thẩm quyền giải quyết thì phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời với HT.

   3. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch chỉ tiêu của nhà trường để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

      - Tham mưu với HT về việc phân công giảng dạy, đánh giá, xếp loại GV và NV.

      - Tham mưu với HT về biên chế, xếp lớp cho HS vào đầu năm học, tiếp nhận HS chuyển đến và HS chuyển đi.

       - Chỉ đạo các tổ chuyên môn, GV thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học theo quy định.

     - Tham mưu với HT để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, các Hội thi do ngành phát động, có kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho GV.

     - Bố trí hợp lý thời khoá biểu về hoạt động giảng dạy trong nhà trường.

     - Chỉ đạo bộ phận TV-TB hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học.

    - Chỉ đạo các hoạt động Giáo dục NGLL, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy.

     - Tham mưu cho HT về việc mua sắm  tu bổ cơ sở vật chất .

    - Chỉ đạo thực hiện công tác PCGDTH - CMC theo sự ủy quyền của HT.

Điều 9. Tổ chuyên môn và tổ văn phòng:

1. Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ.

- Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân của tổ viên.

- Nghiêm túc thực hiện nội qui và qui chế chuyên môn, nghiệp vụ.

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên và nhân viên trong tổ.

- Xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác và trong đời sống.

* Riêng tổ chuyên môn có thêm các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện đúng nội dung chương trình theo qui định  của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện đúng qui chế kiểm tra, đánh giá học sinh, không tổ chức dạy thêm trái với qui định hiện hành.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các  chuyên đề đổi mới PPGD, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy,  đổi mới kiểm tra đánh giá HS, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh; tổ chức thao giảng, ngoại khoá, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

2. Tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ:

- Quản lý, điều hành tổ chức các hoạt động của tổ và của các thành viên.

- Chủ trì các  chương trình công tác, các cuộc họp của tổ.

-  Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động của tổ trên cơ sở kế hoạch hoạt động của nhà trường.

-  Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình, qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách và nghiệp vụ sư phạm các thành viên trong tổ.

- Đề xuất với HT để phân công giáo viên có năng lực tham gia một số hoạt động của nhà trường.

- Theo dõi giờ giấc, ngày công của giáo viên trong tổ. Duyệt hồ sơ sổ sách của các thành viên trong tổ.

-  Là  thành viên trong tổ kiểm tra, Hội đồng thi đua khen thưởng. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình nhiệm vụ hàng tháng và báo cáo khác theo đúng quy định.

3. Tổ trưởng văn phòng có nhiệm vụ:

- Xây dựng qui chế làm việc của nhân viên tổ và kế hoạch hoạt động của tổ.

- Quản lý việc thực hiện nề nếp, tác phong làm việc như: giờ giấc, nội dung công việc, theo dõi công lao động của nhân viên trong tổ.

- Xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết và tinh thần phối hợp công tác của các nhân viên.

- Chủ trì các cuộc họp tổ.

Điều 10. Thư ký Hội đồng: Là người giúp HT thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép biên bản các cuộc họp đơn vị, cuộc họp các hội đồng do Hiệu trưởng chủ trì. Dự thảo nghị quyết, các báo cáo công tác chung của nhà trường, dự thảo các quyết định do hiệu trưởng ban hành.

2. Theo dõi số liệu học sinh hàng tháng, tổng hợp kết quả khen thưởng - kỷ luật viên chức, học sinh. Thực hiện các mẫu thống kê tổng hợp của nhà trường (thi đua, kỷ luật, kết quả xếp loại học sinh) thông báo kế hoạch công tác tuần và các công tác đột xuất theo yêu cầu của hiệu trưởng.

Điều 11. Các tổ chức, đoàn thể:

1. Thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo Điều lệ, theo quy định của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

2. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện qui chế làm việc.

3. Người đứng đầu các đoàn thể có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của đoàn thể trên tinh thần dân chủ, công khai.

-  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động Giáo dục NGLL. Xây dựng nội dung chuẩn đánh giá công tác thi đua.

- Động viên các thành viên hăng hái lao động, học tập và tích cực thi đua.

4. Ban thanh tra ND có trách nhịêm thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý nhà trường, giám sát thực hiện chế độ chính sách và các quy định, qui chế làm việc, phát hiện những vi phạm qui chế làm việc trong nhà trường đề nghị HT giải quyết.

Điều 12. Cha mẹ học sinh và Ban đại diện CMHS: 

1. CMHS và người giám hộ học sinh có trách nhiệm phối hợp với GVPT và nhà trường trong việc giáo dục con em mình. Có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với giáo viên và nhà trường hoặc thông qua Ban ĐDCMHS của lớp, của trường về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

2. Ban ĐDCMHS có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến của các bậc CMHS để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

- Nội dung công việc liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những vấn đề liên quan đến HS.

- Vận động các bậc CMHS thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của ngành.

- Vận động các bậc CMHS thực hiện hoạt động xã hội hoá giáo dục ở địa phương.

* Ban đại diện CMHS hoạt động theo đúng điều lệ đã được ban hành.

Điều 13. Giáo viên  và TPT Đội:

Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, quản lý trong nhà trường, gồm: HT, PHT, GV TPT, GV phụ trách các lớp và giáo viên dạy các bộ môn.

1. Giáo viên giảng dạy có nhiệm vụ sau:

1.1. Giảng dạy và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, thực hiện qui chế về giảng dạy như: soạn bài, kiểm tra, đánh giá, ghi vào sổ theo dõi kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ghi học bạ, giờ giấc làm việc đúng qui định; tham gia các hoạt động của tổ CM và các hoạt động GD do nhà trường tổ chức.

Bản thân phải tự rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, giảng dạy.

Tham gia các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ CMNV và chính trị xã hội. Tham dự thao giảng, hội giảng định kỳ và các chuyên đề do tổ CM, nhà trường và Phòng GD-ĐT tổ chức.

1.2. Chấp hành sự phân công và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người giáo viên theo qui chế chuyên môn và qui định của ngành.

Chấp hành pháp luật và nội qui nhà trường; kiên quyết chống hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền và vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường.

Trong khi thi hành nhiệm vụ của mình phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

1.3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh sự của nhà giáo; gương mẫu trước HS, thương yêu, tôn trọng HS, đối xử công bằng với HS, bảo vệ quyền lợi chính đáng của HS.

Tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Tôn trọng, hợp tác và phối hợp với CMHS trong công tác giáo dục HS.

Tham gia các hoạt động giáo dục ngoại khoá và các phong trào thi đua do tổ hoặc nhà trường tổ chức.

Giảng dạy đảm bảo nội dung chương trình của Bộ GD-ĐT và theo qui định của ngành cấp trên, của nhà trường. Thứ 2 hàng tuần phải duyệt sổ báo giảng và phải hoàn thành chương trình đúng quy định, đảm bảo chất lượng dạy học.

     1.4. Chấp hành chế độ sinh hoạt chuyên môn, có đầy đủ các loại hồ sơ qui định. Ghi điểm, nhận xét cập nhật vào sổ theo dõi chất lượng, đánh giá, xếp loại học sinh.

1.5. Có trách nhiệm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS thông qua giờ dạy trên lớp. Nội dung giáo dục được thể hiện cụ thể trong sổ soạn bài.

Xử lý hoặc phối hợp với T