Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 2015-2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016 PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Căn cứ Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

PHÒNG GD& ĐT VU THƯ

TRƯỜNG TH BÁCH THUẬN 1

––––––––––––––

Số: 03/KH-Tr

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Bách Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2015 - 2016

PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

- Căn cứ Hướng dẫn số 505/SGD&ĐT-GDTH ngày 12/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với cấp tiểu học

- Căn cứ Hướng dẫn số    / HD-GDTH ngày 21/8/2015 của Phòng GD&ĐT Vũ Thư về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học;

  Trường Tiểu học Bách Thuận 1 xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016 như sau :

A.   MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1. Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của hiệu trưởng nhà trường. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp hiệu trưởng đánh giá tiến đô thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để hiệu trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh kế hoạch, quá trình công tác, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

3. Công tác kiểm tra nội bộ phải được thực hiện trên nguyên tắc: thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để ban kiểm tra nội bộ kiểm tra, để ban thanh tra nhân dân giám sát).

4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo qui định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân, tổ chức mình.

5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo qui định của điều lệ, qui chế.

B. NHIỆM VỤ:

1. Ban kiểm tra nội bộ trường tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ. Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, về các quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.  Ban kiểm tra nội bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng thúc đẩy các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

3. Dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của hiệu trưởng, ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, thực hiện đúng mục tiêu; tránh bệnh hình thức, đối phó, không hiệu quả.

4. Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp chặt chẽ với ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền kết quả kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở các hạn chế, thiếu sót.

5. Định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ cho những năm tiếp theo.

C . LỰC LƯỢNG KIỂM TRA :

        Thành phần tham gia kiểm tra gồm:

1/ Ông Trần Ngọc Quế                       Hiệu trưởng                            Trưởng ban

2/ Bà Phạm Thị Oanh                          Phó hiệu trưởng                      Phó ban

3/ Bà Nguyễn Thị Bình                      TP Tổ 4 + 5                            Thư kí

4/ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền              Tổ trưởng Tổ 1; CTCĐ           Thành viên

5/ Bà Nguyễn Thị Huệ                      Tổ trưởng Tổ 2+3                     Thành viên

6/ Bà Lại Thị Xinh                             Tổ trưởng Tổ  4+5                   Thành viên

7/ Bà Nguyễn Thị Hà                         Tổ phó Tổ 2+3                          Thành viên

8/ Bà Nguyễn Thị Minh                     Tổ trưởng Tổ VP                      Thành viên

9/ Ông Nguyễn Tuấn Dương              Trưởng ban TTND                   Thành viên

10/ Bà Nguyễn Thị Thu Hương          GV- TPT Đội                          Thành viên

PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.  Thuận  lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Vũ Thư, sự phối hợp tích cực hiệu quả của các tổ chức trong nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức tốt về tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của nhà trường

2.Khó khăn

- Đội ngũ quản lý tổ CM còn bỡ ngỡ trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của nhà trường

          B. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ, HỌC SINH:

     I. Trường , Lớp,  Học sinh:

Lớp/Học sinh

Tổng số Lớp

Tổng số Học sinh

Ghi chúLớp 1

3

98

 

 

Lớp 2

3

83

 

 

Lớp 3

3

97

 

 

Lớp 4

3

100

 

 

Lớp5

3

73

 

 

Tổng số

15

451

 

 

II. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Tổng số CB-GV-NV  biên chế : 27    ( GV hợp đồng: 2)     

1. Tổng số CBQL:                    2     ( Chia ra  -Hiệu trưởng: 1          -Phó Htrưởng:  1)

2. Tổng số nhân viên:              2      ( Kế toán: 1    - Thư viện: 1 )

3. TPT Đội :                              1

4. Tổng số Giáo viên cơ bản:  16

5. Tổng số GV các bộ môn:    6

C. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA :

1. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm 13 giáo viên của trường. Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm gồm:

- Việc thực hiện quy chế chuyên môn: Gồm các loại hồ sơ, việc ghi chép, cập nhật thông tin, dự giờ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật lao động...

- Kiểm tra giờ trên lớp: Dự 1 buổi (2 tiết) đối với giáo viên. Mỗi tiết dạy, buổi dạy đều có nhận xét, đánh giá, xếp loại theo qui định của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra.

2. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo viên, nhân viên.

- Kiểm tra các loại hồ sơ của giáo viên, nhân viên theo căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học và văn bản của ngành, của trường qui định.

- Kiểm tra các hoạt động theo Kế hoạch cá nhân.

- Trong năm học tất cả giáo viên, nhân viên đều được kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách cá nhân.

3. Kiểm tra các chuyên đề.

    Kiểm tra nội bộ trường học đảm bảo nguyên tắc: các hoạt động gắn liền với việc kiểm tra, giám sát. Ban kiểm tra nội bộ trường học tổ chức kiểm tra các chuyên đề sau:

a) Tự kiểm tra công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường:

- Trong lãnh đạo nhà trường cần có sự phân công công tác rõ ràng, cụ thể. Các thành viên trong lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng chương trình công tác để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Định kỳ, lãnh đạo nhà trường đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ; giám sát, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức và cá nhân thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ.

b) Kiểm tra thực hiện “3 công khai” theo qui định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân: Công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính.

c) Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin : tính hiệu quả trong quản lý và giảng dạy (việc cập nhất các thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, việc giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên ( chú trọng SHCM qua mô hình trường học kết nối)…

d) Kiểm tra việc thực hiện công tác tài chính, kế toán (theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ.

e) Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành với các nội dung: việc thành lập ban chỉ đạo; công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm…

f) Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 Ban hành qui định về dạy thêm học thêm.

g) Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) với các nội dung: Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN, Luật THTKCLP và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật; công tác xây dựng kế hoạch thực hiện PCTN, THTKCLP; việc xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước; hội nghị, hội thảo…

h) Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp: theo nội dung, chương trình.

i) Kiểm tra việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Số tiết trong tuần, số tiết dạy tăng thêm…

k) Kiểm tra tiến độ xây dựng trường Chuẩn quốc gia, tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục…

- Công tác tham mưu về XD trường TH đạt chuẩn quốc gia. Các tiêu chí của nhà trường trong bộ tiêu chí XD nông thôn mới.

- Hồ sơ kiểm định chất lượng.

4. Kiểm tra các tổ trong nhà trường, bộ phận thư viện, thiết bị, y tế.

- Xem xét, đánh giá năng lực điều hành, quản lý, chỉ đạo của tổ trưởng, tổ phó, nhân viên phụ trách bộ phận.

- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ thông qua hồ sơ, sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ, bộ phận (gồm: xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và Ngành đã triển khai).

5. Kiểm tra học sinh: Hiệu trưởng tổ chức cho ban kiểm tra nội bộ thông qua việc đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo TT 30 để đánh giá chất lượng học sinh. Từ kết quả đó làm cơ sở xem xét đánh giá mức độ chuyển biến về chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên, của nhà trường một cách chính xác, khách quan.

PHẦN III/ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỤ THỂ:

          A.  KIỂM TRA TOÀN DIỆN:

              1.Kiểm tra giáo viên:

a/ Kiểm tra toàn diện: Nhà trường kiểm tra toàn diện : 13/22 GV. Cụ thể về con người và thời gian  như sau:

Tháng

GV được kiểm tra

Nội dung kiểm tra

9/2015

1. Hoàng Thị Hiên

2. Trịnh Thị Nhâm

3. Khiếu Thị Kim Cúc

- Hoạt động sư phạm

- Hồ sơ sổ sách

10/2015

4. Nguyễn Hồng Ngọc

5. Trịnh Thị Huyền

 

- Hoạt động sư phạm

- Hồ sơ sổ sách

11/2015

6. Phan Thị Mai

 

- Hoạt động sư phạm

- Hồ sơ sổ sách

12/2015

7. Nguyễn Thị Hiền

 

- Hoạt động sư phạm

- Hồ sơ sổ sách

01/2016

8. Đỗ Anh Tuấn

9. Trần Quyết Tiến

- Hoạt động sư phạm

- Hồ sơ sổ sách

02/2016

10. Nguyễn Thị Vân

 

- Hoạt động sư phạm

- Hồ sơ sổ sách

03/2016

11. Nguyễn Thị Ngát

12. Vũ Thị Hồng Vân

- Hoạt động sư phạm

- Hồ sơ sổ sách

04/2016

13. Nguyễn Thị Tố Nga

 

- Hoạt động sư phạm

- Hồ sơ sổ sách

            Những nội dung, yêu cầu chính kiểm tra toàn diện một giáo viên trên cơ sở Kế hoạch của cá nhân, bao gồm:

- Việc thực hiện qui chế của đơn vị.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách

- Tác phong, đạo đức nhà giáo.

- Kiểm tra học sinh. Đánh giá, chữa bài, nhận xét học sinh .

 - Giao tiếp với phụ huynh.

- Các hoạt động khác.

* Về chuyên môn nghiệp vụ: 

- Dự giờ của giáo viên 2 tiết: 1 tiết Toán hoặc 1tiết Tiếng Việt và một tiết môn khác.

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ sổ sách cá nhân.

 - Khảo sát chất lượng một trong hai môn Toán hoặc Tiếng việt  của lớp, đánh giá so sánh với chất lượng khảo sát qua dự giờ hoặc qua các lần khảo sát trước .

- Kiểm tra toàn bộ nề nếp của lớp để đánh giá công tác chủ nhiệm, hoạt động đội hoặc sao nhi đồng.

- Đánh giá toàn bộ công tác chủ nhiệm của GV thông qua các nội dung như: Việc quan tâm đầu tư cho HS giỏi của lớp; Phụ đạo giúp đỡ HS yếu, HS khuyết tật (nếu có); Việc liên hệ phối kết hợp giữa giáo viên với Cha mẹ HS; Các hoạt động khác của lớp; Nắm bắt và so sánh chất lượng theo thời điểm để đánh giá công tác đầu tư nâng cao chất lượng học tập cho HS của GV.

* Các hoạt động khác:

- Đánh giá việc thực hiện các mối quan hệ tại địa phương, việc thực hiện gia đình văn hoá, tham gia các hoạt động tại địa bàn dân cư.

- Việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào

- Quan hệ với CMHS, với đồng nghiệp, tinh thần giúp nhau trong công tác.

- Tinh thần tham gia các phong trào do nhà trường và công đoàn tổ chức.

b/ Kiểm tra đột xuất: Ngoài kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra, hằng tuần, tháng lãnh đạo nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất (không báo trước) dưới các hình thức:                      

+ Dự giờ giáo viên

+ Kiểm tra hồ sơ cá nhân, chất lượng học sinh sau tiết dạy, bài soạn ...để đánh giá tinh thần tự giác trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục của giáo viên, đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác.

2. Kiểm tra đơn vị tổ và các bộ phận:

   a/ Thời gian kiểm tra:

Tháng

Tổ, bộ phận

Ghi chú

10/2015

Tổ 1; Thiết bị

 

11/2015

Hoạt động đội; Trang trí lớp học

 

12/2015

Tổ 2+3

 

01/2016

 

 

02/2016

Tổ 3+4

 

03/2016

Tổ 4+5; Công tác Y tế

 

04/2016

Thư viện

 

05/2016

Tổ VP

 

b/ Những yêu cầu chính khi kiểm tra toàn diện đơn vị tổ và các bộ phận:

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của tổ, của bộ phận.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ, của bộ phận

-  Kiểm tra thực tế các hoạt động theo nhiệm vụ.

 B. KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ: 

Tháng

Chuyên đề

Nội dung kiểm tra

Thành phần kiểm tra

9/2015

Kiểm tra thực hiện “3 công khai

 

đ/c Quế; Minh; Hoài

10/2015

 

 

 

11/2015

- Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Kiểm tra việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Các hoạt động theo kế hoạch.

 

- đ/c Oanh; Dương; Hương.

 

- đ/c Quế; Oanh

12/2015

Kiểm tra tiến độ xây dựng trường Chuẩn quốc gia, tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục…

 

Các chuẩn về CSVC

Theo các kế hoạch cải tiến chất lượng KĐCL

-đ/c Quế; Oanh; Minh; Hương

01/2016

Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán

Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm

Tiến độ thu chi

Hồ sơ kế toán

Các nội dung theo TT17

-đ/c Quế; Oanh; Dương; Minh; Hoài; Hiền

02/2016

Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

 

Việc xây dựng và thực hiện các chế độ mua sắm, sử dụng kinh phí

 

- đ/c Quế; Oanh; Dương; Hiền

03/2016

Tự kiểm tra công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường:

 

Xây dựng kế hoạch của Tổ CM, VP; của Nhà trường.

- đ/c Quế; Oanh; Hiền

04/2016

Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành

 

Kế hoạch và triển khai thực hiện các phong trào

- đ/c Quế; Hiền; Hương; Oanh

05/2016

Kiểm tra thực hiện “3 công khai

 

Việc thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường

Ban KT nội bộ trường học

 Sau khi tiến hành kiểm tra các nội dung trên, ngoài việc nhận xét, đánh giá ưu điểm, tồn tại một cách kỹ lưỡng, đưa ra các kiến nghị, đề xuất các nội dung cho đối tượng kiểm tra… nhà trường  phải xếp loại mức độ hoàn thành các nội dung theo 4 mức: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu. Riêng việc đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên từng cấp học, hiệu trưởng vận dụng các văn bản về đánh giá, xếp loại cho phù hợp:

- Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Công văn số 10358/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong quá trình đánh giá, xếp loại.

- Qui định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT- BGDĐT.

C.  GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO :

- Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

- Giải quyết kịp thời những phản ánh trong nội bộ nhà trường và của học sinh, phụ huynh học sinh.

- Không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

- Nâng cao vai trò của thanh tra nhân dân và đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Phát huy vai trò của Ban đại diện Cha mẹ học sinh lớp và trường.

 D. XỬ LÝ KẾT QUẢ SAU KIỂM TRA:

1/ Góp ý rút kinh nghiệm:

        Sau khi kiểm tra toàn diện hoặc chuyên đề xong người tham gia kiểm tra phải có trách nhiệm  trao đổi góp ý rút kinh nghiệm cụ thể với người được kiểm tra.

  * Lưu ý:

- Nội dung góp ý cần cụ thể rõ ràng, chỉ ra được những ưu điểm nỗi bật cần phát huy cũng như những hạn chế những thiếu sót cần phải bổ sung sửa đổi.

- Nếu có những sai sót quá lớn trong nội dung kiểm tra như: Dạy sai kiến thức, sai phương pháp đặc trưng bộ môn, bài soạn không đạt yêu cầu v.v... cần quy định thời gian phúc tra để hổ trợ giúp đỡ cá nhân sửa chữa sai sót .

2/ Việc lập hồ sơ kiểm tra:

- Mọi nội dung kiểm tra đã xây dựng trong kế hoạch phải được thực hiện đúng thời gian và được phản ảnh đầy đủ ở hồ sơ kiểm tra của nhà trường.   

- Kết quả kiểm tra  phải được đối tượng kiểm tra thống nhất, ký vào biên bản.

3/ Đánh giá hoạt động  kiểm tra của nhà trường:

- Hằng tháng dựa vào kế hoạch và qui trình đã xây dựng nhà trường đưa vào nội dung công tác tháng để mọi thành viên trong hội đồng nắm bắt và thực hiện.

- Cuối tháng có đánh giá từng nội dung trong hội đồng để rút kinh nghiệm.

Đ . PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Công tác phụ trách

1

Trần Ngọc Quế

 

Hiệu trưởng-Trưởng ban

Phụ trách chung, chủ trì việc xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra của đơn vị .

2

Phạm Thị Oanh

P.hiệu trưởng-Phó ban KT

Phụ trách kiểm tra các hoạt động của CB, GV, NV và HS.

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

CT công đoàn- Thành viên

Phụ trách kiểm tra các chuyên đề.

 

4

Đỗ Thị Thu Hương

Thành viên

Kiểm tra đoàn thể, học sinh

5

Nguyễn Thị Huệ

Thành viên

Theo sự phân công của Trưởng ban

6

Lại Thị Xinh

Thành viên

Theo sự phân công của Trưởng ban

7

Nguyễn Thị Hà

Thành viên

Theo sự phân công của Trưởng ban

8

Nguyễn Thị Bình

Thành viên

Theo sự phân công của Trưởng ban

9

Nguyễn Tuấn Dương

Thành viên

Theo sự phân công của Trưởng ban

10

Nguyễn Thị Minh

Thành viên

Theo sự phân công của Trưởng ban

PHẦN IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Đầu năm học, hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học, do hiệu trưởng làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ chính cho các thành viên trong ban.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Hiệu trưởng định hướng cho ban kiểm tra nội bộ tham mưu, cùng hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học, gửi kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai kế hoạch cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong trường.

- Hiệu trưởng nghiên cứu các văn bản, cụ thể hoá kế hoạch, tổ chức hướng dẫn nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện kế hoạch cho ban kiểm tra nội bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể, định hướng công việc cho từng thành viên ban kiểm tra nội bộ.

3. Hiệu trưởng định hướng cho các thành viên ban kiểm tra nội bộ tìm hiểu, thâm nhập các văn bản pháp quy, các quy định, hướng dẫn của các cấp để có căn cứ đối chiếu khi kiểm tra.

4. Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch (cần lựa chọn nội dung, thời điểm, đối tượng, thành phần kiểm tra phù hợp; tránh tình trạng giao phó cho một cá nhân kiểm tra hoặc để người đứng đầu bộ phận tự kiểm tra, lập biên bản bộ phận mình). Ban kiểm tra nội bộ cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng (theo thời gian), theo từng đợt (theo quy mô, nội dung). Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ.

5. Hàng tháng, hiệu trưởng phải đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế. Cuối học kì và cuối năm học, hiệu trưởng phải báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trước hội đồng trường và gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

6. Xử lý kết quả, thống kê, báo cáo kịp thời công tác kiểm tra nội bộ. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ của nhà trường.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo.

     Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học Trường Tiểu Bách Thuận 1 năm học 2015-2016. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc các bộ phận cần có báo cáo kịp thời để cùng giải quyết .

                                                               Bách Thuận, ngày 23  tháng 9 năm 2015

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                     Trần Ngọc Quế

Tác giả: Trần Ngọc Quế
Bài viết liên quan