Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 2015-2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016 PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Căn cứ Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

PHÒNG GD& ĐT VU THƯ

TRƯỜNG TH BÁCH THUẬN 1

––––––––––––––

Số: 03/KH-Tr

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Bách Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2015 - 2016

PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

- Căn cứ Hướng dẫn số 505/SGD&ĐT-GDTH ngày 12/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với cấp tiểu học

- Căn cứ Hướng dẫn số    / HD-GDTH ngày 21/8/2015 của Phòng GD&ĐT Vũ Thư về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học;

  Trường Tiểu học Bách Thuận 1 xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016 như sau :

A.   MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1. Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của hiệu trưởng nhà trường. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp hiệu trưởng đánh giá tiến đô thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để hiệu trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh kế hoạch, quá trình công tác, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

3. Công tác kiểm tra nội bộ phải được thực hiện trên nguyên tắc: thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để ban kiểm tra nội bộ kiểm tra, để ban thanh tra nhân dân giám sát).

4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo qui định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân, tổ chức mình.

5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo qui định của điều lệ, qui chế.

B. NHIỆM VỤ:

1. Ban kiểm tra nội bộ trường tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ. Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, về các quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.  Ban kiểm tra nội bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng thúc đẩy các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

3. Dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của hiệu trưởng, ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, thực hiện đúng mục tiêu; tránh bệnh hình thức, đối phó, không hiệu quả.

4. Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp chặt chẽ với ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền kết quả kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở các hạn chế, thiếu sót.

5. Định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ cho những năm tiếp theo.

C . LỰC LƯỢNG KIỂM TRA :

        Thành phần tham gia kiểm tra gồm:

1/ Ông Trần Ngọc Quế                       Hiệu trưởng                            Trưởng ban

2/ Bà Phạm Thị Oanh                          Phó hiệu trưởng                      Phó ban

3/ Bà Nguyễn Thị Bình                      TP Tổ 4 + 5                            Thư kí

4/ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền              Tổ trưởng Tổ 1; CTCĐ           Thành viên

5/ Bà Nguyễn Thị Huệ                      Tổ trưởng Tổ 2+3                     Thành viên

6/ Bà Lại Thị Xinh                             Tổ trưởng Tổ  4+5                   Thành viên

7/ Bà Nguyễn Thị Hà                         Tổ phó Tổ 2+3                          Thành viên

8/ Bà Nguyễn Thị Minh                     Tổ trưởng Tổ VP                      Thành viên

9/ Ông Nguyễn Tuấn Dương              Trưởng ban TTND                   Thành viên

10/ Bà Nguyễn Thị Thu Hương          GV- TPT Đội                          Thành viên

PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.  Thuận  lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Vũ Thư, sự phối hợp tích cực hiệu quả của các tổ chức trong nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức tốt về tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của nhà trường

2.Khó khăn

- Đội ngũ quản lý tổ CM còn bỡ ngỡ trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của nhà trường

          B. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ, HỌC SINH:

     I. Trường , Lớp,  Học sinh:

Lớp/Học sinh

Tổng số Lớp

Tổng số Học sinh

Ghi chúLớp 1

3

98

 

 

Lớp 2

3

83

 

 

Lớp 3

3

97

 

 

Lớp 4