Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015

Căn cứ kế hoạch số 128/KH–GDĐT-PC ngày 04/02/2015 của PGD&ĐT huyện Vũ Thư: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; Trường Tiểu học Bách Thuận 1 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 như sau:

HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

NĂM 2015

 

Căn cứ kế hoạch số 128/KH–GDĐT-PC ngày 04/02/2015 của PGD&ĐT huyện Vũ Thư: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015;

Trường Tiểu học Bách Thuận 1 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về việc tích cực ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; củng cố lòng tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân trong các hoạt động của nhà trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. Từng bước nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hằng năm; được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục; có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

-  Xây dựng ý thức tôn trọng của công, bảo vệ tài sản Nhà nước, kiên quyết chống những biểu hiện tham ô, bòn rút của công.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chiến lược, chính sách, pháp luật, tài liệu về phòng chống tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất, có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc phòng, chống tham nhũng; tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức và hành động trong nội bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và phong trào thi đua yêu nước; lấy việc phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng bộ máy chính quyền thực sự “ của dân, do dân, vì dân”; trong đó, biện pháp phòng ngửa là chính;

- Nêu cao tính tự giác, gương mẫu của cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong nhà trường, làm cho mọi hoạt động trong nhà trường được minh bạch.  

-  Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn có liên quan; đóng góp tích cực và có hiệu quả vào công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.  Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật, chương trình hành động có liên quan như:

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 12 tháng 12 năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành;

- Nghị quyết số 82/NQ-CP ngàu 06/12/2012 của Chính phủ Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016;

- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN;

- Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020;

- Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành, hợp nhất các Nghị định của Chính phủ quy định xử trách nhiệm của người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

- Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

- Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Thông 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 12/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước;

- Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng nộp lại quà tặng của quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức;

- Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông số 04/2014/TT-TTCP ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng đánh giá công tác PCTN các văn bản liên quan đến công tác PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh;

- Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ Thông số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Thông số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/5/2011 của Bộ Nội vụ Thanh tra Chính phủ ban hành quy định khen thưởng nhân thành tích xuất sắc trong tố cáo phát hiện hành vi tham nhũng.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB-VC: Bản thân mỗi CB-VC nhà trường phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; sống có đạo đức, có trách nhiệm. Mỗi CB-VC phải tu dưỡng đạo đức theo tư tưởng cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- CB-GV-NV thường xuyên học tập đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức  trách nhiệm, chống biểu hiện sai trái, cơ hội, phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

3. Thực hiện công khai, dân chủ:

- Thực hiện tính công khai minh bạch trong việc thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục theo quy định của pháp luật

+ Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt làm tốt Ba công khai (Công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu, chi tài chính) và Bốn kiểm tra (Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục, đào tạo; kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong nhà trường; kiểm tra việc sử dụng các khoản tự nguyện của người dân và các tổ chức trong nhà trường; kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên).

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ cơ sở.  Công khai, minh bạch các hoạt động mua sắm tài sản công, tài chính, công tác quy hoạch cán bộ, phân công công tác, công tác cải cách hành chính.

+ Công khai trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học

 + Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, ngân sách khác (bao gồm cả thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, thanh lý tài sản nhà nước.

+ Thực hiện tốt việc minh bạch, công khai về định mức chi, các dự toán kinh phí trước khi cấp kinh phí cho các trường; thanh toán, quyết toán các nguồn vốn; quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng, sách thư viện và sách giáo khoa dùng chung; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu hành chính công, trong sử dụng tài sản, điện nước, điện thoại công, chế độ công tác phí. Chấn chỉnh các khoản thu không đúng quy định ở đơn vị.

- Thực hiện công khai quy chế tuyển sinh, chuyển trường (GV-HS)

- Công khai việc phân công, phân nhiệm, sắp xếp nhân sự phù hợp trình độ, năng lực, yêu cầu chuyên môn và chất lượng nhà trường. Công bố công khai quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, cử cán bộ nhà giáo đi học nâng cao trình độ; tiếp nhận, thuyên chuyển, chế độ chính sách, nâng bậc lương, đánh giá xếp loại thi đua của tập thể và cá nhân cán bộ, viên chức.

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

4. Thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC-VC

            - Thực hiện tốt nội quy cơ quan, quy chế thực hiện  quy tắc ứng xử, quy định văn hóa công sở... nhằm thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức, lối sống tinh thần, thái độ phục vụ

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xác minh trong phát hiện xử lí tham nhũng, lãng phí

- Công bố công khai kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả kiểm tra, thanh tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, chương trình mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, sách thư viện; xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ quan có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc để đơn vị do mình quản lí có tham nhũng, lãng phí tiêu cực; cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực và sai phạm về chuyên môn.

- Kết hợp việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn, công tác quản lý sử dụng tài chính, cơ sở vật chất, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân với việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và các cuộc vận động khác.

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong nhà trường trong phòng, chống tham nhũng.

-  Nhà trường và các đoàn thể có trách nhiệm tham mưu và xem xét, giải quyết, làm rõ và trả lời kịp thời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm khi có thông tin về tham nhũng, liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của mình.  Sau đó trình đến Lãnh đạo PGD xem xét .

 - Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng; phát huy vai trò của tập thể giáo viên  trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  - Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; cung cấp các văn bản có liên quan để làm tài liệu học tập cho cán bộ, công chức, nhà giáo, viên chức của đơn vị mình. Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng . Có trách nhiệm bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Khen thưởng người có công chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong trường học, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chương trình mục tiêu, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban giám hiệu và tuyên truyền viên pháp luật tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND huyện, PGD&ĐT về phòng chống tham nhũng để cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện, giám sát thực hiện. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình.

- Ban chấp hành Công đoàn nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị, phối hợp với các đoàn thể, phối hợp tốt chính quyền thực hiện tốt kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có vụ việc tham nhũng ở đơn vị với cấp trên.

- Tổng hợp báo cáo kết quả định thực hiện Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng Phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định./.

           

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Ngọc Quế

Tác giả: Trần Ngọc Quế
Bài viết liên quan