Quy chế làm việc của chi bộ trường tiểu học bách thuận 1

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hường dẫn của cấp trên; Chi bộ trường tiểu học Bách Thuận 1 xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ nhà trường như sau:

ĐẨNG BỘ XÃ BÁCH THUẬN

CHI BỘ TRƯỜNG TH BÁCH THUẬN 1

Số : 01/QC-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bách Thuận, ngày 10 tháng 2 năm 2015

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁCH THUẬN 1

           Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hường dẫn của cấp trên;

          Chi bộ trường tiểu học Bách Thuận 1 xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ nhà trường như sau:

CHƯƠNG I

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ CHI ỦY.

           Điều 1:Chi ủy là cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội, kiểm tra đôn đốc Đảng viên, cán bộ trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao:

       1. Lãnh đạo việc chấp hành và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

       2. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các quy định của cơ quan.

      3. Chịu sự lãnh đạo kiểm tra, giám sát về mọi mặt của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị Quyết, quy định, chủ trương, chính sách của cấp trên.

     4. Xét đề nghị thi hành kỉ luật, khen thưởng đồi với Đảng viên, đề nghị bổ sung chi ủy khi bị khuyết.

    5. Chi ủy lãnh đạoviệc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, chi bộ giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử vào các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên. lãnh đạo công tác phát triển Đảng.

    6. Kiểm tra việc chấp hành đường lối,chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước,của cán bộ, Đảng viên ở cơ quan,kiểm tra các hoạt động của ban ngành,đoàn thể cơ quan trong việc chấp hành nghị quyết của chi bộ.

    7. Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, phạm vi và trách nhiệm của chi bộ.

    8. Tổng hợp những ý kiến phản ánh của Đảng viên và quần chúng đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

    9. Giới thiệu nhân sự, chuẩn bị và triệu tập đại hội Chi bộ, xây dựng báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ trình đại hội.

    10. Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá xếp loại Đảng viên. Chi bộ theo quy định.


CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA MỖI THÀNH VIÊN CHI ỦY.

          Điều 2: Trách nhiệm của Bí thư chi bộ:

       Nắm vững chủ trương đường lối, chính sách và nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ. Lãnh đạo mọi mặt công tác của chi bộ, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi ủy theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

    1. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các phiên họp cấp ủy, chi bộ.

    2. Trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, phụ trách các tổ chức đoàn thể và công tác kiểm tra giám sát cán bộ, Đảng viên trong cơ quan.

    3. Chỉ đạo công tác sơ tổng kết của chi ủy, chi bộ.

    4. Phân công trách nhiệm cho từng chi ủy viên, Đảng viên thực hiện tốt các nội dung nghị quyết của chi bộ đề ra.

    5.Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của địa phương, cơ quan bảo đảm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

    6. Kí các nghị quyết, quy chế làm việc của chi bộ.

    7. Chịu trách nhiệm chung trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của trường tiểu học Bách Thuận 1.

          Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó bí thư chi bộ.

    1. Giúp đồng chí Bí thư chỉ đạo, phối hợp trong công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể giải quyết công việc do đ/c bí thư ủy quyền.

    2. Thực hiện việc thu, chi Đảng phí và các nguồn tài chính hợp pháp khác của chi bộ, làm thủ quỹ của chi bộ.

    3. Thay mặt đ/c Bí thư điều hành các phiên họp của chi ủy, chi bộ khi bí thư đi vắng.

    4. Trực tiếp phụ trách khối đoàn thể, theo dõi và báo cáo chii ủy, các ban ngành liên quan.

    5. Thực hiện các nghiệp vụ: công tác xây dựng Đảng; công tác phát triển Đảng.

          Điều 4: Nhiệm vụ và quyền hạn của chi ủy viên:

   1. Quản lý, theo dõi công văn đi đến của chi bộ.

   2. Quản lý và ghi chép biên bản các cuộc họp của chi ủy.

   3. Giúp Bí thư hoặc Phó bí thư xử lí, giải quyết những công việc khi Bí thư hoặc Phó bí thư ủy quyền.

   4. Trực tiếp phụ trách hoạt động của các đoàn thể (Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên); theo dõi và báo cáo chi ủy, chi bộ hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

   5. Phụ trách triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn trường.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN

          Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên:

          Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên quy định tại điều 1, 2, 3 điều lệ Đảng và phải thực hiện tốt số nhiệm vụ sau:

1.     Chịu trách nhiệm báo cáo trước chi ủy, chi bộ, về lĩnh vực mình đang phụ trách.

2.     Gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của chi bộ. Tham gia sinh hoạt Đảng nơi cư trú đầy đủ.

3.     Kịp thời phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao với cấp ủy để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

4.     Có quyền chất vấn Chi ủy, Bí thư, P.Bí thư, chi ủy viên về các mặt hoạt động và công tác liên quan.

5.     Sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ, tích cực tham gia các hoạt động, các  phong trào thi đua trong nhà trường.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, BÁO CÁO, KIỂM TRA

       Điều 6: Chế độ sinh hoạt:

1.     Chi ủy họp một lần/tháng, họp bất kỳ khi cần thiết.

2.     Chi bộ họp một lần/tháng vào ngày 03 hàng tháng. Có thể họp muộn hơn theo quy định hoặc sớm hơn nếu cần thiết.

      Điều 7: Chế độ thông tin báo cáo:

1.     Hàng tháng chi bộ có báo cáo công tác và kế hoạch công việc tháng tiếp theo lên thường vụ Đảng ủy.

2.     Ba tháng một lần chi ủy báo cáo tình hình thu nộp, sử dụng Đảng phí cho chi bộ, công khai các nguồn tài chính khác (nếu có).

      Điều 8: Chế độ kiểm tra

       Hàng năm chi ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng cấp trên, nghị quyết của chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể và cán bộ Đảng viên trong cơ quan.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           Điều 9: Các đ/c Bí thư, P.Bí thư , chi ủy viên và tất cả các Đảng viên trong chi bộ phải thực hiện nghiêm túc quy chế này đồng thời tích cực tham gia kiểm tra giám sát các Đảng viên khác trên tinh thần xây dựng dân chủ thẳng thắn nhằm thực hiện chặt chẽ quy chế.

       Bản quy chế gồm 5 chương, 9 điều, được chi bộ thông qua ngày 03/3/2015.

            Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp chi bộ sẽ điều chỉnh bổ sung.

                                                                                     

Nơi nhận:                                                                   TM. CHI BỘ  

- Đảng ủy xã  (Để b/c);                                                              Bí thư chi bộ

- Chi ủy viên;

- Lưu Chi bộ./.

                                                                                             Trần Ngọc Quế

Tác giả: Trần Ngọc Quế
Bài viết liên quan