Quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ trường tiểu học Bách Thuận 1

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Căn cứ sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Bách Thuận ; Chi uỷ chi bộ trường tiểu học Bách Thuận 1 ban hành quy chế làm việc của chi ủy như sau:

ĐẢNG BỘ XÃ BÁCH THUẬN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH BÁCH THUẬN 1

Số:02 /QC-CBTH                                                  Bách Thuận, ngày 10 tháng 2 năm 2015                          

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI ỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁCH THUẬN 1

----------------------------------------------------

 

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Căn cứ sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Bách Thuận ; Chi uỷ chi bộ trường tiểu học Bách Thuận 1 ban hành quy chế làm việc của chi ủy như sau:

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY

Điều 1. Chức năng chính trị tư tưởng: Chi ủy chi bộ trường tiểu học Bách Thuận 1 là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động công chức viên chức của đơn vị, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Ngành.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể có đủ phẩm chất, năng lực và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết và chương trình hành động của chi bộ.

Điều 2. Lãnh đạo đảng viên, công chức viên chức trong đơn vị tích cực học tập, nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn; nghiệp vụ; xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ giữa các thành viên trong đơn vị.

         Lãnh đạo xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Xây dựng tổ chức Đảng: Căn cứ sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy xã, chi ủy đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng và đạo đức tư cách của người đảng viên.

Nâng cao nhận thức cho đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, tích cực học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; Giữ tốt mối liên hệ đảng viên nơi cư trú.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn, quy trình; chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đoàn viên công đoàn ưu tú, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Xây dựng chi uỷ có năng lực, hoạt động có hiệu quả nâng cao vai trò trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CHI UỶ

Điều 4. Dự thảo nghị quyết chi bộ và quyết định các chủ trương, biện pháp về công tác xây dựng Đảng; xây dựng củng cố các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đơn vị, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và lãnh đạo thực hiện chương trình công tác đó.

Bàn bạc, thảo luận, quyết định phương hướng mục tiêu xây dựng đơn vị

Lãnh đạo chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chuyên đề báo cáo Đảng bộ cấp trên; chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị các nội dung cho đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Xem xét, đề nghị khen thưởng đối với những đảng viên có thành tích xuất sắc, báo cáo kịp thời về trên những đảng viên có vi phạm.

Ban hành, bổ sung và sửa đổi quy chế làm việc của chi ủy.

Điều 5. Phân công trách nhiệm chi uỷ

1. Bí thư chi bộ:

Chịu trách nhiệm trước chi bộ và cấp uỷ cấp trên về toàn bộ hoạt động của chi uỷ, chi bộ; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ mỗi quan hệ với Đảng bộ cấp trên, với Ngành giáo dục.

Nắm và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là báo cáo viên của chi bộ; chủ động đề xuất với chi uỷ các biện pháp xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động tham gia ý kiến với Ngành về chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức viên chức trong đươn vị.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất với chi uỷ trong việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của chi bộ; xây dựng dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Chủ trì và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Phó bí thư và chi ủy viên: Chịu sự phân công của bí thư. Tham gia cùng bí thư các vấn đề quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, nhận xét, đánh giá đảng viên hàng năm theo quy định.

Thực hiện theo đúng chức năng và quyền hạn chủa phó bí thư và chi ủy viên.

 

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6: Chế độ làm việc

Chi uỷ, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi chủ trương, nghị quyết của Chi bộ đều phải được bàn bạc thống nhất trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

Điều hành hội nghị chi bộ, tuỳ tính chất và nội dung của cuộc họp chi uỷ phân công từng uỷ viên phụ trách từng công việc cụ thể.

          Chi bộ sinh hoạt từ ngày 3 đến 5 hàng tháng; Định kỳ họp vào ngày 3, nếu ngày 3 trùng vào ngày thứ bảy, hoặc ngày chủ nhật sẽ dời lại vào ngày thứ hai.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp:

Chịu sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, định kỳ báo cáo đầy đủ kịp thời hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ cấp trên. Đồng thời vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của đảng uỷ cấp trên vào tình hình thực tế hoạt động của chi bộ, lãnh đạo, chỉ đạo mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Đối với các đoàn thể quần chúng:

Định kỳ hàng, quý hoặc khi có yêu cầu, chi uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

 

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Ban chi uỷ chi bộ tổ chức quán triệt hướng dẫn thực hiện quy chế này đến đảng viên trong chi bộ. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh thì chi uỷ, chi bộ xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 9. Chi uỷ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận                                                                                          BÍ THƯ

- Đảng ủy xã

       - Lưu chi bộ                                                                                    

 

                                                                                                                      Trần Ngọc Quế

 

Tác giả: Trần Ngọc Quế
Bài viết liên quan