báo cáo tổng hợp các khoản thu - chi ngoài ngân sách năm học 2014 - 2015

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2014 - 2015

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  Text Box: STT:02


TRƯỜNG:TH Bách Thuận I


                                                  BÁO CÁO
TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2014 - 2015
Đơn vị tính: 1000 đồng
STT Nội dung Số dư ngày 01/7/2014 Số phát sinh từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2015 Số dư đến ngày 30/6/2015 Định mức thu Mức thu theo
Thu Chi Học kỳ I Học kỳ II
Tổng cộng - 326.506,0 320.727,0 5.779,0
I Các khoản thu theo quy định - - - -
1 Học phí - Tháng
2 Lệ phí thi nghề phổ thông -
II Các khoản thu, chi hộ - 145.476,0 139.697,0 5.779,0
1 Thu phục vụ bán trú - - - -
1.1 Tiền bữa ăn chính + phụ - Ngày<