báo cáo tổng hợp các khoản thu - chi ngoài ngân sách năm học 2014 - 2015

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2014 - 2015

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  Text Box: STT:02


TRƯỜNG:TH Bách Thuận I


                                                  BÁO CÁO
TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2014 - 2015
Đơn vị tính: 1000 đồng
STT Nội dung Số dư ngày 01/7/2014 Số phát sinh từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2015 Số dư đến ngày 30/6/2015 Định mức thu Mức thu theo
Thu Chi Học kỳ I Học kỳ II
Tổng cộng - 326.506,0 320.727,0 5.779,0
I Các khoản thu theo quy định - - - -
1 Học phí - Tháng
2 Lệ phí thi nghề phổ thông -
II Các khoản thu, chi hộ - 145.476,0 139.697,0 5.779,0
1 Thu phục vụ bán trú - - - -
1.1 Tiền bữa ăn chính + phụ - Ngày
1.2 Tiền chăm sóc bán trú - Tháng
1.3 Tiền chất đốt - Tháng
1.4 Mua sắm trang thiết bị - Năm
2 Thu Bảo hiểm y tế HS - 145.476,0 139.697,0 5.779,0
2.1 Thu hộ BHYT 121.426,0 121.426,0 - 289,8 Năm
2.2 Kinh phí CSSK ban đầu 24.050,0 18.271,0 5.779,0
III Các khoản thu viện trợ, quà biếu, tặng cho -
IV Các khoản thu, chi tài trợ -
V Các khoản thu thỏa thuận với PHHS - 181.030,0 181.030,0 -
1 Học thêm ngày thứ 7 đối với mầm non (HS có nhu cầu) - Tháng
2 Học tin học đối với Tiểu học (HS có nhu cầu ) 76.680,0 76.680,0 - 20 Tháng
3 Học thêm đối với THCS (HS có nhu cầu) - Tháng
4 Học nghề phổ thông (HS có nhu cầu) - Tháng
5 Nước uống cho học sinh 40.300,0 40.300,0 - 10 Tháng
6 Coi xe đạp (HS có nhu cầu) - Tháng
7 Sửa chữa nhỏ, mua sắm TTB 64.050,0 64.050,0 - 150 Năm
VI Thu khác (Nếu có) -
1 Học thêm hè đối với mầm non (HS có nhu cầu) - Tháng


Bách Thuận , ngày 21 tháng 10 năm 2015

KẾ TOÁNHIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Minh
Trần Ngọc Quế
Tác giả: admin
Bài viết liên quan