Công khai dự toán thu năm 2014

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - năm 2014 (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Biểu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường Tiểu học Bách Thuận I
Chương: 622

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - năm 2014
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng
kinh phí NSNN)ĐV tính: đồng
Số TT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu
I Tổng số thu (bao gồm cả số dư năm trước)
1 Thu phí, lệ phí
Học phí
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
4 Thu sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
II Số thu nộp NSNN
1 Phí, lệ phí
Học phí
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
III Số được để lại chi theo chế độ
1 Phí, lệ phí
Học phí
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Thu viện trợ
4 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.338.636.000
I Loại ..., khoản …
1 Chi thanh toán cá nhân
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
4 Chi khác
II Loại ..., khoản …
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
1 Chi thanh toán cá nhân
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
4 Chi khác

ngày 30 tháng 12 năm 2014

Thủ trưởng đơn vị
Tác giả: admin
Bài viết liên quan