Thực hiện 3 công khai: công khai danh sách học sinh hỗ trợ chi phí học tập

Công khai danh sách học sinh hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014-2015 Trường tiểu học Bách Thuận 1

                 Công khai danh sách học sinh hưởng chính sách
     
       hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014-2015
                    Trường tiểu học Bách Thuận 1
TT  Họ và tên HS HS lớp
 Đối tượng  Mức hỗ trợ/ tháng
 Số tháng hưởng
 Thành tiền
1 Nguyễn Thị Thu 1A1 Hộ nghèo 70.000 9 630.000
2 Nguyễn Văn Đại 1A1 Hộ nghèo 70.000 4 280.000
3 Nguyễn Mạnh Tường 1A2 Hộ nghèo 70.000 9 630.000
4 Trịnh Thị Hạnh Mai 1A3 Hộ nghèo 70.000 9 630.000
5 Nguyễn Văn Thường 3A1 Hộ nghèo 70.000 9 630.000
6 Nguyễn Thị Nhanh 3A2 Hộ nghèo 70.000 9 630.000
7 Nguyễn Văn Phương 5A2 Hộ nghèo 70.000 9