MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI ĐIỂM TRƯỜNG 2

                                                                                                                                            HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KĨ NĂNG SỐNG

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                       

                                                                                                                                              HOẠT ĐỘNG CẮM HOA TRONG NGÀY 8/3