Quy chế tiếp công dân của trường Tiểu học Bách Thuận

Dưới đây là Quy chế tiếp công dân của trường Tiểu học Bách Thuận thực hiện từ tháng 01 năm 2019

Phòng GD & ĐT huyện Vũ Thư           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Bách Thuận                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 25/ QĐ - NT                                                   Bách Thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy chế tiếp công dân

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁCH THUẬN  

          Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

          Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

         Căn cứ QĐ Số: 266/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2015  ban hành quy chế  tiếp công dân của Bộ tư pháp

         Căn cứ và mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.

                                                                                         QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tiếp công dân của trường tiểu học Bách Thuận từ tháng 1 năm học 2019

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký 

Điều 3. Các cán bộ công chức, viên chức trường tiểu học Bách Thuận  có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận                                                                              Hiệu trưởng

Như Điều 3

Lưu VT

                                                                                                          Trần Ngọc Quế

 

 

Phòng GD & ĐT huyện Vũ Thư           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Bách Thuận                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 02/ QC - NT                                                   Bách Thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2019

QUY CHẾ

Về việc tổ chức tiếp công dân

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 25/QĐ - NT
ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Tiểu học Bách Thuận )

I. Tổ chức tiếp công dân:

1. Quy chế này nhằm cụ thể hóa việc tổ chức tiếp công dân tại các cơ sở giáo dục do cấp trên hướng dẫn và đảm bảo yêu cẩu giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Tại nơi tiếp công dân của Trường TH Bách Thuận huyện Vũ Thư có niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân gồm trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền, nghĩa vụ của công dân khi đến nơi tiếp công dân theo Quy chế này;

3. Hiệu trưởng Trường TH Bách Thuận có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức tiếp công dân theo lịch vào các ngày thứ tư, thứ sáu hàng tuần ở nơi tiếp công dân; lập Sổ theo dõi việc tiếp công dân theo quy định;

4. Hiệu trưởng Trường TH Bách Thuận có trách nhiệm giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, quy định pháp luật của Nhà nước;

5. Các bộ phận chuyên môn bảo đảm trật tự, an toàn, văn minh nơi tiếp công dân.

II. Lịch tiếp công dân:

1. Ban giám hiệu, trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào các ngày trong tuần theo lịch niên yết. Nếu đúng vào ngày Lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.  Hiệu trưởng trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, trường hợp bận công việc quan trọng thì Phó Hiệu trưởng hoặc trưởng ban thanh tra nhân dân tiếp dân khi được phân công. Thời gian cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ .

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ .

2. Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ, BGH cũng vẫn thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết theo quy định.

III. Đối với công dân khi đến nơi tiếp công dân:

1.Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có quyền:

a- Được trình bày những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu được hướng dẫn, giải thích, trả lời về nội dung đã trình bày;

b- Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân;

c- Được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ của mình khi thực hiện quyền tố cáo.

2.Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có nghĩa vụ:

a- Phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy mời. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền theo quy định;

b- Phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nơi tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân. Không có hành vi gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh nơi tiếp công dân;

c- Phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận nội dung đã trình bày;

d- Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân.

IV. Đối với cán bộ tiếp công dân:

Khi làm nhiệm vụ cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề. Chỉ được tiếp công dân tại công sở ( Văn phòng, phòng BGH), không tiếp tại nhà riêng hoặc địa điểm khác.

1.Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có nhiệm vụ:

a- Lắng nghe, ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi những nội dung do công dân trình bày.

b- Tiếp nhận đơn, thư và tài liệu giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường TH Bách Thuận, xử lý đơn, thư theo trình tự, thủ tục và trả lời kết quả giải quyết cho công dân theo thời gian quy định.

c- Hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giáo dục và Đào tạo.

d- Trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành Quyết định hoặc kết luận của

cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định

của pháp luật.

2. Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có quyền:

a- Không tiếp và nhận đơn của những trường hợp đã được kiểm tra, xem xét có Quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.

b- Không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu (người có hơi men), tâm thần và người có hành vi vi phạm Quy chế, Nội quy nơi tiếp công dân;

c- Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Trường hợp công dân trình bày bằng miệng nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.

V. Điều khoản ban hành:

1. Cán bộ, công chức cơ quan và mọi tổ chức, cá nhân đến nơi tiếp công dân phải chấp hành nghiêm túc Quy chế này. Trong khi thực hiện, tổ chức, cá nhân có thành tích thì được khen thưởng kịp thời, nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

2. Các bộ phận chuyên môn, hiệu trưởng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh mới hoặc vướng mắc đề nghị tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời với Ban giám hiệu nhà trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                 Trần Ngọc Quế    

Bài viết liên quan