Chương trình hành động của Chi bộ nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII

ĐẢNG ỦY XÃ BÁCH THUẬN

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 1

Số 01 - CTr/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bách Thuận, ngày 06 tháng 9 năm 2016

                        

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV,

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII

 

 

             Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng xã lần thứ XIII. Chi bộ Trường trường tiểu học Bách Thuận 1 xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp như sau:

I. MỤC TIÊU – CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu chung:

  Mục tiêu Chương trình hành động của Chi bộ trường Tiểu học Bách Thuận 1 là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

  Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

  Tập trung cao nhất trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương thời kỳ hội nhập.

 

2. Các chỉ tiêu cụ thể:

   2.1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

-  Phấn đấu 100% đảng viên đạt trình độ sơ cấp LLCT, cán bộ quản lý đạt trình độ trung cấp LLCT; 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn về  chuyên môn, nghiệp vụ.

-  Phấn đấu 100% CB-GV-CNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có từ  60% số CBGV hàng năm đạt danh hiệu thi đua cao (chiến sĩ thi đua cơ sở và GVDG cấp huyện trở lên). Nhà trường  đạt danh hiệu TTLĐTT và TTXS. Công đoàn vững mạnh. Chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Liên đội xuất sắc. Chi bộ trong sạch vững mạnh.

-  Tỉ lệ huy động học sinh đến trường đạt 100% ; Không có học sinh bỏ học; Huy động trẻ khuyết tật được học hòa nhập. Đạt chuẩn phổ cấp giáo dục tiểu học mức độ 3.

-  Tỷ lệ học sinh Hoàn thành chương trình lớp học: từ 98% trở lên; Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100%.

-  Không có giáo viên, học sinh vi phạm nội quy, vi phạm Pháp luật.

- Kiểm định chất lượng giáo dục: Đạt chuẩn chất lượng giáo dục  cấp độ 3.

- Đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

2.2. Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể:

-  Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết của Đảng, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  và các cuộc vận động lớn của Ngành.

-  Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách.

-  Có ít nhất 2 lượt kiểm tra, giám sát đảng viên (ít nhất 3 đảng viên được kiểm tra, giám sát/ năm).

-  Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp từ 02 đảng viên trở lên, đạt tỉ lệ 75% số đảng viên trên tổng số CB-GV-CNV.

-  Phấn đấu Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh,. Chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Liên đội xuất sắc.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH

                   1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

                   Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức nhiều chuyên đề để giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy  và học. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp nhằm tăng cường bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn trong đơn vị.

Tăng cường hơn nữa về công tác kiểm tra, dự giờ, đánh giá chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học;  thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá nhằm tạo sự công bằng, khách quan trong quá trình giáo dục; tập trung cao cho việc bố trí, phân công giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo.            

Thực hiện tốt công tác tham mưu, tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, giữ gìn và bảo quản tốt cơ sở vật chất, hạn chế, chống xuống cấp. Giữ gìn vệ sinh trường lớp, xây dựng môi trường sư phạm : sáng,  xanh, sạch, đẹp, an toàn  tạo môi trường tốt cho học sinh học tập.              

                Tăng cường công tác giáo dục học sinh, đảm bảo sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai đầu tuần, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW thông qua các hình thức: kể chuyện về tấn gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát thanh học đường… ; qua các ngày lễ lớn trong năm như ngày  3/2, 26/3, 30/4,1/5, 27/7, 15/10, 20/11,  22/12… giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức hơn vai trò trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước.

                   Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả công tác quản lý, điều hành đơn vị và tinh thần trách nhiệm của cá nhân; thực hiện tốt việc cải tiến lối làm việc, phong cách phục vụ nhân dân.

Cụ thể công tác tuyên truyền giáo dục trong đảng viên và quần chúng

Mỗi đảng viên đều được phân công phụ trách tuyên truyền giúp đỡ quần chúng. Gắn trách nhiệm và đánh giá phân loại đảng viên với sự tiến bộ của quần chúng được phân công giúp đỡ.

Chi bộ thông tin đầy đủ kịp thời và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên đến đảng viên và quần chúng.

Thiết lập địa chỉ mail của Trường để thông tin tuyên truyền, trao đổi giải đáp của đảng viên và quần chúng về các vấn đề thuộc phạm vi Chi bộ.

Cụ thể chỉ đạo công tác chuyên môn

-   Chi ủy làm việc với Thủ trưởng đơn vị, Tổ trưởng chuyên môn hàng tháng để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ và các khó khăn vướng mắc trong công tác chuyên môn; thống nhất phương pháp làm việc, nội dung làm việc và giải quyết các tình huống nảy sinh; cùng Thủ trưởng đơn vị lựa chọn đề xuất nội dung để Chi bộ thảo luận ra nghị quyết lãnh đạo.

-   100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đảng viên để bê trễ công việc. Mỗi năm, mỗi đảng viên có ít nhất 01 đề xuất về giải pháp tổ chức quản lý công việc và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

  2.  Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể:

          Giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn thể CB-GV-CNV và học sinh nhằm nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

         Tiếp tục triển khai, quán triệt các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng “làm theo”.

         Tiếp tục củng cố và nâng chuẩn chất lượng cán bộ, giáo viên; có kế hoạch quy hoạch nguồn cán bộ, tạo điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng lực lượng kế thừa đối với một số chức danh chủ chốt. Chú trọng đến lực lượng trẻ, tỉ lệ nữ.

        Đảm bảo nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ qua việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu của đảng, xây dựng “Chi bộ  trong  sạch vững mạnh”.

            Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác kiểm tra, giám sát việc đảng viên thực hiện nghị quyết chi bộ, nhiệm vụ đảng viên...Thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ.

           Công đoàn: Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Làm tốt công tác phối hợp đề nghị nâng lương cho cán bộ, giáo viên. Phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực thu hút đoàn viên tham gia. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

            Đoàn thanh niên: Phát động nhiều phong trào cho đoàn viên tham gia nhân các ngày lễ lớn trong năm. Duy trì sinh hoạt đoàn đều đặn đúng định kỳ. Tham gia tốt mọi phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức. Tạo ra nhiều mô hình hoạt động phong phú và đa dạng nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, xây dựng Chi đoàn giáo viên  vững mạnh hơn. 

             Chi hội khuyến học và Hội cha mẹ học sinh phối hợp tham mưu làm tốt công tác vận động học sinh đến trường, tranh thủ mọi nguồn lực chăm lo cho giáo dục.

Cụ thể tổ chức xây dựng Đảng

Lựa chọn, chuẩn bị nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng tập trung giải quyết theo nhóm nhiệm vụ quan trọng hoặc chuyên đề. Nội dung và kế hoạch sinh hoạt được thông báo cho đảng viên ít nhất 02 ngày trước khi sinh hoạt.

- Mỗi đảng viên, tổ chức công đoàn sẽ được kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ít nhất hai lần trong một năm học.

Phấn đấu kết nạp 02 đảng viên mới. Nâng tỉ lệ đảng viên giáo viên lên 75%.

Phân công đảng viên bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận và định kỳ báo cáo chi ủy kết quả thực hiện.

Nâng cao vai trò lãnh đạo với tổ chức công đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-     Chi ủy tổ chức phổ biến đến đảng viên và quần chúng chương trình hành động “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

-     Các giải pháp nêu trên được đánh giá kiểm điểm thường xuyên. Chất lượng hoàn thành được tính vào phân loại đảng viên cuối năm.

-    Chi ủy, Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra đôn đốc thực hiện theo phân công.

-   Chi ủy, đảng viên cam kết trước Chi bộ, Đảng ủy xã Bách Thuận về việc thực hiện chương trình hành động “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp  nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã (để báo cáo);

- Hiệu trưởng (để thực hiện);

- BCH Công đoàn(để thực hiện);

- BCH Chi đoàn (để thực hiện);

- Lưu chi bộ.

 

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Trần Ngọc Quế

 

 

Tác giả: Trần Ngọc Quế