Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời của học sinh trường tiểu học Bách Thuận 1

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời của học sinh trường tiểu học Bách Thuận 1
Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT VŨ THƯ

TRƯỜNG TH BÁCH THUẬN 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc

Số: 35 /BC-NT

Bách Thuận, ngày 10tháng 10 năm 2016

 

 

BÁO CÁO

V/v tổ chức tuần lễ hưởng học tập suốt đời năm 2016

 Trường Tiểu học Bách Thuận 1

 

 


Thực hiện Công văn số 124/GDĐT-GDTX ngày 28/9/2016 “V/v đôn đốc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư, Trường Tiểu học Bách Thuận 1 báo cáo kết quả như sau:

 

1. Công tác chỉ đạo và chuẩn bị:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

- In các khẩu hiệu tuyên truyền.

2. Tổ chức thực hiện và kết quả đạt được:

- Triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 tới GV và học sinh.

- Phát động hưởng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 vào sáng thứ hai (03/10).

- Treo băng rôn ở cổng: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” .

- Tổ chức có nề nếp độc sách, truyện của học sinh trên sân trường vào sáng thứ tư, thứ sáu hàng tuần.

- Củng cố lại tủ đọc thư viện lớp học. Phát động học sinh quyên góp sách truyện “góp một cuốn sách nhỏ, đọc nhiều trang sách hay”. Duy trì nề nếp đọc ở các lớp.

- Sau đây là một số hình ảnh:

 

Nơi nhận:

  • PGD: Báo cáo
  • Lưu VT

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Quế

 

Tác giả: admin
Bài viết liên quan