20/12/17  Tin tổng hợp  157
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 05 QĐ- NT ngày 22/02/2017 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Bách Thuận 1)
 20/12/17  Tin tổng hợp  114
Biểu mẫu 05 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phòng GD&ĐT Vũ Thư. Trường tiểu học Bách Thuận 1 THÔNG BÂáO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015
 20/12/17  Tin tổng hợp  162
Quy chế nếp sống văn hóa xã Bách Thuận- Vũ Thư- Thái Bình
 20/12/17  Tin tổng hợp  128
THÔNG BáO KẾT QUả GIáO DỤC HỌC KỲ 1 NăM HỌC 2013 - 2014
 20/12/17  Tin tổng hợp  130
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC BáCH THUẬN I Năm học 2013 - 2014 ________ Căn cứ Luật Giáo dục đ­ợc Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua năm 2005; Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ...