Ngày hội giao lưu học sinh học tốt môn Mỹ Thuật cụm trường Tân Lập ngày 25/10/2022.

Ngày hội giao lưu học sinh học tốt môn Mỹ Thuật cụm trường Tân Lập ngày 25/10/2022.

Sáng ngày 25/10/2022 cụm trường Tân Lập tổ chức ngày hội giao lưu học sinh học tốt môn Mỹ Thuật